Басейни

Басейни
ПРЕПАРАТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВОДИТЕ В БАСЕЙНИ Течна химия
 • натриев хипохлорид — дезинфектант. Има силно бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие
 • солна киселина —рН коректор за понижаване на алкалността на водата, антиводораслово действие

Препаратите са придружени с Информационен лист за безопасност, Разрешение за биоциден продукт на натриев хипохлорид и анализно свидетелство

Твърда химия СТХ на "Astral pool", Испания Твърда химия POOL ZONE, Китай

С договор за доставка ние ви осигуряваме:

 • Доставка на място на препарати с гарантирано качество, концентрация и ефективност, с доказана ниска разходна норма за постигане на необходимите резултати
 • Инструктаж на обслужващия персонал за коректно отчитане състоянието на водата и необходимите действия за вкарването им в норми. Подробен инструктаж за периодичните действия по поддръжка на филтриращата система, почистване и обратни промивки.
 • "Дневник на Басейна" за ежедневно отчитане на параметрите на водата, съгласно изискванията на РИОКОЗ.
 • Месечни проби на водите за лабораторен анализ от РИОКОЗ, Бургас
Комплексно поддържане на водите в плувните басейни

Месечен абонамент за комплексно поддържане чистотата на водите в плувните басейни, включващо следните елементи:

 • въвеждане в експлоатация на басейните и провеждане на водни проби
 • химикали за поддръжка чистота на плувните басейни
 • почистване на басейна
 • ежедневно полагане на химикали, необходими за подържане параметрите на водата в нормативните норми
 • Безплатен монтаж и демонтаж на аварирали елементи /заплаща се само стойността на ремонта/
 • Регулярен контрол и анализ качествата на водата – pH, свободен хлор , цвят и др.
 • Безплатна периодична диагностика на съоръженията
 • Зазимяване на басейна
 • Дневник на басейна
 • Фирмата активно сътрудничи с лаборатории на ВХТИ "Проф. д – р Асен Златаров" и РИОКОЗ, гр. Бургас за издаване на необходимите лабораторни анализи.
Техническа поддръжка на съоръженията и ремонт на басейни

Профилактика и ремонт на ЕЛ и ВИК оборудването, своевременно отстраняване на възникнали повреди и аварии, настройване на дозаторни системи, контролиране, обезвъздушаване и промиване на филтрите. Фирмата извършва саниране на водни съоръжения.

За пълна информация нашите търговски представители са на Ваше разположение.

Иван Иванов 0878 629 430